Seminar mit Camilla Bardel und Tore Nilsson (SE): “Språksprånget – låt oss prata!“

 

Workshopens innehåll 

Den vetenskapliga basen för Skolverkets fortbildningsprogram Språksprånget presenteras och några nedslag i språkdidaktisk forskning diskuteras. Bland annat diskuteras vad kommunikativ språkundervisning kan innebära. Fokus läggs på förutsättningar för elevernas utveckling av muntlig språkfärdighet. (ca 50 minuter) 

Efter denna forskningsbaserade inledning anläggs sedan ett mer klassrumsnära perspektiv och några av de dilemman som omgärdar undervisning i tyska diskuteras (tillgången till språklig input; motivation/vilja att tala tyska; fokus på form (grammatik och ordinlärning) i ett kommunikativt undervisningsparadigm. Deltagarna får här möjlighet att arbeta i mindre grupper kring dessa dilemman. Resultatet av gruppövningarna samlas ihop digitalt och utgör sedan basen för en gemensam avslutande diskussion. (60 + 40 minuter) 

Presentationer av workshopledare 

Camilla Bardel är professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik sedan 2010. Hon har en bakgrund i romanska språk och disputerade år 2000 i italienska vid Lunds universitet. År 2013 blev hon även professor i italienska. Camilla är involverad i olika samarbeten både vad gäller forskning och utbildning och hyser även ett starkt intresse för frågor som rör samverkan med det omgivande samhället. Hennes forskningsintressen ligger inom det breda fältet språkdidaktik. För närvarande forskar hon om skolämnet moderna språk i Sverige med särskilt fokus på muntlig språkfärdighet. Hon driver också en forskarskola för lärarutbildare och är vetenskaplig ledare i Språksprånget, en fortbildningssatsning vid Skolverket. 

Tore Nilsson är fil.dr. i engelska och universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Han har ämneslärarutbildning i engelska och tyska med inriktning mot gymnasieskolan och har arbetat många år med vuxenutbildning. Han har varit verksam inom lärarutbildning i drygt 20 år. Sedan 2012 undervisar han inom språklärarutbildningen vid Stockholms universitet och han håller regelbundet fortbildningsdagar för lärare i engelska och moderna språk. Tores forskningsintressen rör bland annat blivande språklärares didaktiska tänkande, återkoppling på muntlig och skriftlig produktion, digitala verktyg i språkundervisningen, samt lärande och undervisning i grammatik. 

Workshopens innehåll 

Den vetenskapliga basen för Skolverkets fortbildningsprogram Språksprånget presenteras och några nedslag i språkdidaktisk forskning diskuteras. Bland annat diskuteras vad kommunikativ språkundervisning kan innebära. Fokus läggs på förutsättningar för elevernas utveckling av muntlig språkfärdighet. (ca 50 minuter) 

Efter denna forskningsbaserade inledning anläggs sedan ett mer klassrumsnära perspektiv och några av de dilemman som omgärdar undervisning i tyska diskuteras (tillgången till språklig input; motivation/vilja att tala tyska; fokus på form (grammatik och ordinlärning) i ett kommunikativt undervisningsparadigm. Deltagarna får här möjlighet att arbeta i mindre grupper kring dessa dilemman. Resultatet av gruppövningarna samlas ihop digitalt och utgör sedan basen för en gemensam avslutande diskussion. (60 + 40 minuter) 

Presentationer av workshopledare 

Camilla Bardel är professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik sedan 2010. Hon har en bakgrund i romanska språk och disputerade år 2000 i italienska vid Lunds universitet. År 2013 blev hon även professor i italienska. Camilla är involverad i olika samarbeten både vad gäller forskning och utbildning och hyser även ett starkt intresse för frågor som rör samverkan med det omgivande samhället. Hennes forskningsintressen ligger inom det breda fältet språkdidaktik. För närvarande forskar hon om skolämnet moderna språk i Sverige med särskilt fokus på muntlig språkfärdighet. Hon driver också en forskarskola för lärarutbildare och är vetenskaplig ledare i Språksprånget, en fortbildningssatsning vid Skolverket. 

Tore Nilsson är fil.dr. i engelska och universitetslektor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet. Han har ämneslärarutbildning i engelska och tyska med inriktning mot gymnasieskolan och har arbetat många år med vuxenutbildning. Han har varit verksam inom lärarutbildning i drygt 20 år. Sedan 2012 undervisar han inom språklärarutbildningen vid Stockholms universitet och han håller regelbundet fortbildningsdagar för lärare i engelska och moderna språk. Tores forskningsintressen rör bland annat blivande språklärares didaktiska tänkande, återkoppling på muntlig och skriftlig produktion, digitala verktyg i språkundervisningen, samt lärande och undervisning i grammatik.

Kommentare sind geschlossen.