Satzung / Vedtekter

TYSKFORUM – Norsk tysklærerforening

VEDTEKTER
(sist endret på årsmøtet 29. oktober 2015)

§ 1 Navn, org.nr. og adresse
§ 2 Formål
§ 3 Juridisk person
§ 4 Organisatorisk tilknytning
§ 5 Medlemmer
§ 6 Stemmerett og valgbarhet
§ 7 Kontingent
§ 8 Årsmøte
§ 9 Årsmøtets oppgaver
§ 10 Ekstraordinære årsmøter
§ 11 Styret
§ 12 Styrets oppgaver
§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse
§ 14 Lokallag
§ 15 Foreningsorgan
§ 16 Endringer av foreningens vedtekter
§ 17 Utmelding
§ 18 Suspensjon og eksklusjon
§ 19 Oppløsning, sammenslutning og deling

§ 1 Navn, org.nr. og adresse

Foreningens navn er TYSKFORUM – Norsk tysklærerforening / Norwegischer Deutschlehrerverband. Den ble stiftet 22.11.2000.

Foreningens organisasjonsnummer er 993450332.

Foreningens forretningsadresse bestemmes av Brønnøysundregistrene og er derfor identisk med lederens privatadresse.

§ 2 Formål

TYSKFORUM er en politisk uavhengig, nasjonal interesseorganisasjon til fremme av tysk språk og kultur i Norge.

Foreningen skal:

 • Følge og delta i debatten om tysk språk og kultur i samfunnet og videreformidle debatten til medlemmene
 • Fremme tysk som skole- og studiefag overfor myndighetene og allmenheten
 • Gi faglig støtte til tysklærere på alle nivåer i utdanningssystemet, f.eks. med å initiere, støtte og formidle videreutdanningstiltak
 • Være høringsinstans for å fange opp initiativer og ta opp tyskrelaterte problemstillinger med offentlige aktører
 • Fungere som kontaktnettverk og samarbeidsforum for ulike tyskmiljøer, f.eks. i utdanningssystemet, mediene, det private næringsliv og politiske instanser
 • Knytte og utvikle internasjonale kontakter

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Organisatorisk tilknytning

TYSKFORUM er en frittstående interesseorganisasjon, bare tilknyttet Internationaler Deutschlehrerverband (IDV).

TYSKFORUM inngår prosjektbasert samarbeid med organisasjoner med tilsvarende formål, f.eks. Fransk- og Spansklærerforeningen, Goethe-Institut o.l.

§ 5 Medlemmer

Medlemskap i TYSKFORUM er åpent for alle personer i Norge som har en yrkesrelatert og/eller interessebasert tilknytning til tysk språk og kultur.

Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Valgbarhet og stemmerett er avhengig av at kontingent er betalt.

§ 7 Kontingent

Foreningen opererer med tre ulike typer medlemskap og tilsvarende kontingenter som fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis:

 • Regulært medlemskap og kontingent (Studentmedlemskap er gratis)
 • Redusert medlemskap og kontingent (for pensjonister)
 • Støttemedlemskap og -kontingent

Kontingentåret går fra 1. september til 31. august.

Medlemmene får en betalingsanmodning hvert år i september med 14 dagers frist.

Nye medlemmer betaler full kontingent for å bli medlem i de første seks månedene av et kontingentår (til 28. februar), deretter 50% av årskontingenten.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 8 Årsmøte

1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

2. Årsmøtet skal avvikles hvert år fortrinnsvis før 01. november på De norske Tysklærerdagene, som arrangeres i samarbeid med Goethe-Institut.

3. Årsmøtet innkalles av foreningens styre med minst fire ukers varsel. Innkallingen skjer via e-post og gjennom foreningens hjemmeside.

4. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

5. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

6. Innkallingen skal ha vedlagt følgende:

 • Styrets beretning
 • Revidert regnskap
 • Revisors beretning
 • Kommende driftsårs likviditets- og driftsbudsjett samt handlingsplan
 • Valgkomitéens forslag til nytt styre
 • Valgkomitéens forslag til to revisorer
 • Styrets forslag til ny valgkomité

7. Konstituering skal omfatte følgende:

 • Møtets åpning ved styrets leder
 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder
 • Valg av to møtereferenter
 • Godkjenning av sakslisten

§ 9 Årsmøtets oppgaver

På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

 • Godkjenning av årsmeldingen (styrets og revisors beretninger).
 • Godkjenning av resultatregnskap og balanse, anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
 • Behandling av innkomne forslag
 • Fastsettelse av budsjetter og handlingsplan, bl.a. kontingent.
 • Valg av styrets leder og kasserer for ett år.
 • Valg av resterende styremedlemmer for to år, men slik at halve styret er på valg hvert år.
 • Valg av revisor(er).
 • Valg av valgkomité.

Årsmøtet fatter beslutning med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom flertallet av styrets medlemmer eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

På Ekstraordinært årsmøte gjelder de samme avstemningsregler som på årsmøtet.

§ 11 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 og maksimum 10 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer

Styrets leder og kasserer velges for ett år av gangen. Resten av styret velges for to år, men slik at halve styret er på valg hvert år. I spesielle tilfeller kan funksjonstiden endres. Funksjonstid må angis i protokollen fra årsmøtet.

Styret skal representere de ulike yrkesgrupper og interesser i medlemsmassen på best mulig måte.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 12 Styrets oppgaver

Styret skal:

 • Arbeide aktivt for å fremme foreningens formål og iverksette de beslutninger som fattes på årsmøtet.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Forestå all korrespondanse for foreningen og representere foreningen utad.
 • Forberede saker til årsmøtet.
 • Oppdatere og videreutvikle hjemmesiden www.tyskforum.no og foreningens Facebook-forum.
 • Utgi og videreutvikle medlemsbladet «aktuelles».
 • Velge delegat(er) til møter og kongresser, bl.a. i regi av IDV.
 • Oppnevne etter behov komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

Lederen skal:

 • Være ansvarlig for foreningens strategi og handlingsplan.
 • Være tals- og kontaktperson for foreningen og være ansvarlig for kontaktnettverket.
 • Følge opp relevante politiske prosesser i samarbeid med nestlederen og hele styret.
 • Ha overordnet ansvar for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler.
 • Innkalle til styre- og årsmøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene.
 • Fordele oppgaver mellom styremedlemmene.
 • Følge opp de ansvarlige for styrets ulike oppgaver.

Nestlederen skal:

 • Være ansvarlig for foreningens aktivitetskalender.
 • Følge opp relevante politiske prosesser i samarbeid med lederen og hele styret.
 • Være medansvarlig for kontakt med andre norske og nordiske søsterforeninger.
 • Assistere leder og ta over som leder dersom lederen er fraværende (skyggeansvarlig for lederen).
 • Avlaste, støtte og inspirere styremedlemmene.

Sekretæren skal:

 • Være ansvarlig for foreningens årshjul.
 • Være ansvarlig for alle viktige dokumenter.
 • Skrive referat fra møtene.
 • Være ansvarlig for å skrive søknader i samarbeid med leder.
 • Skrive årsmeldingen i samarbeid med leder.
 • Være medansvarlig for medlemsregisteret.
 • Motta og håndtere påmeldingene til foreningens arrangementer.

Kasserer / Økonomiansvarlig skal:

 • Være overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes.
 • Være ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap.
 • Lage forslag til budsjett sammen med styret.
 • Presentere økonomiens status på styremøte minst fire ganger pr budsjettår.
 • Kreve inn kontingent og sørge for ajourførte medlemslister.

Styremedlemmer skal:

 • Være ansvarlige for én øvrige oppgave hver, for eksempel PR-/online-ansvarlig, studiereise-ansvarlig, aktivitetsansvarlig o.l.
 • Hjelpe øvrige styremedlemmer når nødvendig.

Varamedlemmer skal:

 • Rykke inn hvis noen i styret melder fravær.
 • Bli vanlig styremedlem hvis et styremedlem trekker seg.
 • Stå til disposisjon for å overta oppgaver av mindre omfang.

§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan søke om refusjon for faktiske utgifter. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 14 Lokallag

TYSKFORUM ønsker og støtter dannelsen av lokallag. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner.

Foreningens styre bestemmer i samarbeid med tillitspersonene over opprettelsen av lokallag, og over hvordan disse skal organiseres.

Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike lokallag.

For lokallagets økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og lokallaget kan ikke inngå avtaler eller representere TYSKFORUM utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Foreningsorgan

Foreningens organ er hjemmesiden.

Medlemmene informeres via foreningens hjemmeside «www.tyskforum.no»

TYSKFORUM samarbeider med Goethe-Institut om saker av felles interesse.

§ 16 Endringer av foreningens vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Forslag til endring av foreningens vedtekter skal fremgå eksplisitt av innkallingen og må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

Beslutning om endring av foreningens vedtekter fattes av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 17 Utmelding

Utmelding skjer skriftlig til styret (sekretær og kasserer) og fra den dag styret fikk beskjed om utmelding.

Et medlem som melder seg ut av foreningen, og som har betalt kontingent, har ikke krav på refusjon av denne.

§ 18 Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter, eller på annen måte handler i strid med foreningens interesser, kan suspenderes av styret.

Eksklusjon kan kun vedtas av styret med 2/3 flertall.

§ 19 Oppløsning, sammenslutning og deling

Forslag om oppløsning av TYSKFORUM fremmes av foreningens styre overfor årsmøtet. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall av det totale stemmetall på et ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

Disponeringen av foreningens midler ved oppløsning besluttes på siste årsmøte med alminnelig flertall. Foreningens midler skal benyttes til formål omfattet av vedtektenes § 2. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 16. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 

Tidligere vedtekter (22.11.2010 – 29.10.2015)TYSKFORUM – Norsk tysklærerforening

VEDTEKTER
(sist endret på årsmøtet 29. oktober 2015)

§ 1 Navn, org.nr. og adresse
§ 2 Formål
§ 3 Juridisk person
§ 4 Organisatorisk tilknytning
§ 5 Medlemmer
§ 6 Stemmerett og valgbarhet
§ 7 Kontingent
§ 8 Årsmøte
§ 9 Årsmøtets oppgaver
§ 10 Ekstraordinære årsmøter
§ 11 Styret
§ 12 Styrets oppgaver
§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse
§ 14 Lokallag
§ 15 Foreningsorgan
§ 16 Endringer av foreningens vedtekter
§ 17 Utmelding
§ 18 Suspensjon og eksklusjon
§ 19 Oppløsning, sammenslutning og deling

§ 1 Navn, org.nr. og adresse

Foreningens navn er TYSKFORUM – Norsk tysklærerforening / Norwegischer Deutschlehrerverband. Den ble stiftet 22.11.2000.

Foreningens organisasjonsnummer er 993450332.

Foreningens forretningsadresse bestemmes av Brønnøysundregistrene og er derfor identisk med lederens privatadresse.

§ 2 Formål

TYSKFORUM er en politisk uavhengig, nasjonal interesseorganisasjon til fremme av tysk språk og kultur i Norge.

Foreningen skal:

 • Følge og delta i debatten om tysk språk og kultur i samfunnet og videreformidle debatten til medlemmene
 • Fremme tysk som skole- og studiefag overfor myndighetene og allmenheten
 • Gi faglig støtte til tysklærere på alle nivåer i utdanningssystemet, f.eks. med å initiere, støtte og formidle videreutdanningstiltak
 • Være høringsinstans for å fange opp initiativer og ta opp tyskrelaterte problemstillinger med offentlige aktører
 • Fungere som kontaktnettverk og samarbeidsforum for ulike tyskmiljøer, f.eks. i utdanningssystemet, mediene, det private næringsliv og politiske instanser
 • Knytte og utvikle internasjonale kontakter

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Organisatorisk tilknytning

TYSKFORUM er en frittstående interesseorganisasjon, bare tilknyttet Internationaler Deutschlehrerverband (IDV).

TYSKFORUM inngår prosjektbasert samarbeid med organisasjoner med tilsvarende formål, f.eks. Fransk- og Spansklærerforeningen, Goethe-Institut o.l.

§ 5 Medlemmer

Medlemskap i TYSKFORUM er åpent for alle personer i Norge som har en yrkesrelatert og/eller interessebasert tilknytning til tysk språk og kultur.

Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.

§ 6 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

Valgbarhet og stemmerett er avhengig av at kontingent er betalt.

§ 7 Kontingent

Foreningen opererer med tre ulike typer medlemskap og tilsvarende kontingenter som fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis:

 • Regulært medlemskap og kontingent (Studentmedlemskap er gratis)
 • Redusert medlemskap og kontingent (for pensjonister)
 • Støttemedlemskap og -kontingent

Kontingentåret går fra 1. september til 31. august.

Medlemmene får en betalingsanmodning hvert år i september med 14 dagers frist.

Nye medlemmer betaler full kontingent for å bli medlem i de første seks månedene av et kontingentår (til 28. februar), deretter 50% av årskontingenten.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 8 Årsmøte

1. Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

2. Årsmøtet skal avvikles hvert år fortrinnsvis før 01. november på De norske Tysklærerdagene, som arrangeres i samarbeid med Goethe-Institut.

3. Årsmøtet innkalles av foreningens styre med minst fire ukers varsel. Innkallingen skjer via e-post og gjennom foreningens hjemmeside.

4. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste skal være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

5. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan skje ved fullmakt.

6. Innkallingen skal ha vedlagt følgende:

 • Styrets beretning
 • Revidert regnskap
 • Revisors beretning
 • Kommende driftsårs likviditets- og driftsbudsjett samt handlingsplan
 • Valgkomitéens forslag til nytt styre
 • Valgkomitéens forslag til to revisorer
 • Styrets forslag til ny valgkomité

7. Konstituering skal omfatte følgende:

 • Møtets åpning ved styrets leder
 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder
 • Valg av to møtereferenter
 • Godkjenning av sakslisten

§ 9 Årsmøtets oppgaver

På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

 • Godkjenning av årsmeldingen (styrets og revisors beretninger).
 • Godkjenning av resultatregnskap og balanse, anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
 • Behandling av innkomne forslag
 • Fastsettelse av budsjetter og handlingsplan, bl.a. kontingent.
 • Valg av styrets leder og kasserer for ett år.
 • Valg av resterende styremedlemmer for to år, men slik at halve styret er på valg hvert år.
 • Valg av revisor(er).
 • Valg av valgkomité.

Årsmøtet fatter beslutning med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

§ 10 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom flertallet av styrets medlemmer eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

På Ekstraordinært årsmøte gjelder de samme avstemningsregler som på årsmøtet.

§ 11 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum 5 og maksimum 10 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer

Styrets leder og kasserer velges for ett år av gangen. Resten av styret velges for to år, men slik at halve styret er på valg hvert år. I spesielle tilfeller kan funksjonstiden endres. Funksjonstid må angis i protokollen fra årsmøtet.

Styret skal representere de ulike yrkesgrupper og interesser i medlemsmassen på best mulig måte.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

§ 12 Styrets oppgaver

Styret skal:

 • Arbeide aktivt for å fremme foreningens formål og iverksette de beslutninger som fattes på årsmøtet.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Forestå all korrespondanse for foreningen og representere foreningen utad.
 • Forberede saker til årsmøtet.
 • Oppdatere og videreutvikle hjemmesiden www.tyskforum.no og foreningens Facebook-forum.
 • Utgi og videreutvikle medlemsbladet «aktuelles».
 • Velge delegat(er) til møter og kongresser, bl.a. i regi av IDV.
 • Oppnevne etter behov komiteer/ utvalg/ personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

Lederen skal:

 • Være ansvarlig for foreningens strategi og handlingsplan.
 • Være tals- og kontaktperson for foreningen og være ansvarlig for kontaktnettverket.
 • Følge opp relevante politiske prosesser i samarbeid med nestlederen og hele styret.
 • Ha overordnet ansvar for å skrive søknader og for å inngå økonomiske avtaler.
 • Innkalle til styre- og årsmøter og ha jevnlig kontakt med alle styremedlemmene.
 • Fordele oppgaver mellom styremedlemmene.
 • Følge opp de ansvarlige for styrets ulike oppgaver.

Nestlederen skal:

 • Være ansvarlig for foreningens aktivitetskalender.
 • Følge opp relevante politiske prosesser i samarbeid med lederen og hele styret.
 • Være medansvarlig for kontakt med andre norske og nordiske søsterforeninger.
 • Assistere leder og ta over som leder dersom lederen er fraværende (skyggeansvarlig for lederen).
 • Avlaste, støtte og inspirere styremedlemmene.

Sekretæren skal:

 • Være ansvarlig for foreningens årshjul.
 • Være ansvarlig for alle viktige dokumenter.
 • Skrive referat fra møtene.
 • Være ansvarlig for å skrive søknader i samarbeid med leder.
 • Skrive årsmeldingen i samarbeid med leder.
 • Være medansvarlig for medlemsregisteret.
 • Motta og håndtere påmeldingene til foreningens arrangementer.

Kasserer / Økonomiansvarlig skal:

 • Være overordnet ansvarlig for økonomien og for at budsjettet overholdes.
 • Være ansvarlig for innbetalinger og utbetalinger og for å føre regnskap.
 • Lage forslag til budsjett sammen med styret.
 • Presentere økonomiens status på styremøte minst fire ganger pr budsjettår.
 • Kreve inn kontingent og sørge for ajourførte medlemslister.

Styremedlemmer skal:

 • Være ansvarlige for én øvrige oppgave hver, for eksempel PR-/online-ansvarlig, studiereise-ansvarlig, aktivitetsansvarlig o.l.
 • Hjelpe øvrige styremedlemmer når nødvendig.

Varamedlemmer skal:

 • Rykke inn hvis noen i styret melder fravær.
 • Bli vanlig styremedlem hvis et styremedlem trekker seg.
 • Stå til disposisjon for å overta oppgaver av mindre omfang.

§ 13 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv, men kan søke om refusjon for faktiske utgifter. Refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 14 Lokallag

TYSKFORUM ønsker og støtter dannelsen av lokallag. Disse ledes av oppnevnte tillitspersoner.

Foreningens styre bestemmer i samarbeid med tillitspersonene over opprettelsen av lokallag, og over hvordan disse skal organiseres.

Styret har plikt overfor årsmøtet til å rapportere om aktivitet i de ulike lokallag.

For lokallagets økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og lokallaget kan ikke inngå avtaler eller representere TYSKFORUM utad uten styrets godkjennelse.

§ 15 Foreningsorgan

Foreningens organ er hjemmesiden.

Medlemmene informeres via foreningens hjemmeside «www.tyskforum.no»

TYSKFORUM samarbeider med Goethe-Institut om saker av felles interesse.

§ 16 Endringer av foreningens vedtekter

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Forslag til endring av foreningens vedtekter skal fremgå eksplisitt av innkallingen og må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

Beslutning om endring av foreningens vedtekter fattes av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§ 17 Utmelding

Utmelding skjer skriftlig til styret (sekretær og kasserer) og fra den dag styret fikk beskjed om utmelding.

Et medlem som melder seg ut av foreningen, og som har betalt kontingent, har ikke krav på refusjon av denne.

§ 18 Suspensjon og eksklusjon

Medlemmer som ikke retter seg etter foreningens vedtekter, eller på annen måte handler i strid med foreningens interesser, kan suspenderes av styret.

Eksklusjon kan kun vedtas av styret med 2/3 flertall.

§ 19 Oppløsning, sammenslutning og deling

Forslag om oppløsning av TYSKFORUM fremmes av foreningens styre overfor årsmøtet. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall av det totale stemmetall på et ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Det kan velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen.

Disponeringen av foreningens midler ved oppløsning besluttes på siste årsmøte med alminnelig flertall. Foreningens midler skal benyttes til formål omfattet av vedtektenes § 2. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Sammenslutning med andre foreninger eller deling av foreningen anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 16. Styret skal i denne forbindelse utarbeide en plan for sammenslutningen/delingen som årsmøtet skal stemme over. Ved sammenslutning eller deling skal det innhentes samtykke fra foreningens kreditorer.

 

Tidligere vedtekter (22.11.2010 – 29.10.2015)

Kommentare sind geschlossen.