Tidligere vedtekter (22.11.2000 – 29.10.2015)

VEDTEKTER

(sist endret på årsmøtet 28. oktober 2011)

NAVN – ADRESSE – FORMÅL

§ 1 Navn og forretningsadresse

1.1 Foreningens navn er Tyskforum – Norsk tysklærerforening.

1.2 Forretningsadresse bestemmes av årsmøtet.

1.3 Foreningen er et politisk uavhengig forum.

1.4 Foreningen er tilknyttet Internationaler Deutschlehrerverband, IDV.

§ 2 Formål

2.1 Tyskforum er en interesseorganisasjon til fremme av tysk språk og kultur i Norge.

2.2 Foreningen skal følge debatten om tysk språk og kultur i samfunnet og fremme tyskfaget overfor allmenheten og myndighetene.

2.3 Foreningen skal arbeide for god kommunikasjon mellom de ulike tyskmiljøene, f.eks. utdanningssystemet, mediene, det private næringsliv og politiske instanser.

2.4 Foreningen skal som høringsinstans følge opp, bearbeide og videresende problemstillinger til aktuelle instanser.

2.5 Foreningen skal knytte og utvikle internasjonale kontakter.

ORGANISASJON

§ 3 Foreningens organer

3.1 Årsmøtet

3.2 Styret

§ 4 Årsmøtet

4.1 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet utgjøres av foreningens medlemmer som har møterett, stemmerett og forslagsrett.

4.2 Årsmøtet skal avvikles hvert år på Goethe-Instituts Osloer Deutschlehrertage, fortrinnsvis før 01. november.

4.3 Årsmøtet innkalles av foreningens styre med minst tre ukers varsel. Innkallingen skjer gjennom Tyskforums hjemmeside og gjennom kunngjøring i Goethe-Instituts fagtidsskrift for Norge „Aktuelles“.

4.4 Innkallingen skal inneholde følgende:

 • 4.4.1 Styrets beretning
 • 4.4.2 Revidert regnskap
 • 4.4.3 Revisors beretning
 • 4.4.4 Driftsårets likviditets- og driftsbudsjett
 • 4.4.5 Valgkomitéens forslag til nytt styre
 • 4.4.6 Valgkomitéens forslag til to revisorer
 • 4.4.7 Valgkomitéens forslag til ny valgkomité

4.5 Konstituering

 • 4.5.1 Møtets åpning ved styrets leder
 • 4.5.2 Godkjenning av innkallingen
 • 4.5.3 Valg av møteleder
 • 4.5.4 Valg av to møtereferenter
 • 4.5.5 Godkjenning av sakslisten

4.6 På det ordinære årsmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

 • 4.6.1 Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Her inngår behandling av styrets og revisors beretninger.
 • 4.6.2 Fastsettelse av budsjetter og handlingsplan, bl.a. kontingent
 • 4.6.3 Valg av revisorer
 • 4.6.4 Valg av styre og styrets leder
  • Valg av styremedlemmer for to år, men slik at halve styret er på valg hvert år.
  • Styrets leder velges separat for ett år.
 • 4.6.5 Valg av valgkomité.

4.7 Årsmøtet fatter beslutning med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederdobbeltstemme.

4.8 Ekstraordinært årsmøte

 • 4.8.1 Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom flertallet av styrets medlemmer krever det.
 • 4.8.2 På Ekstraordinært årsmøte gjelder de samme avstemningsregler som på årsmøtet.

§ 5 Styret

5.1 Styret skal arbeide aktivt for å fremme foreningens formål og iverksette de beslutninger som fastsettes på årsmøtet.

5.2 Styret skal

 • 5.2.1 Forberede saker til årsmøtet.
 • 5.2.2 Kreve inn kontingent.
 • 5.2.3 Sørge for ajourførte medlemslister.
 • 5.2.4 Forestå all korrespondanse for foreningen.
 • 5.2.5 Opprette en hjemmeside på www.
 • 5.2.6 Foreslå delegat(er) til møter og kongresser i regi av IDV, FIPLV og Landslaget Moderne Språk.

5.3 Styret består av

 • 5.3.1 Leder
 • 5.3.2 To nestledere
 • 5.3.3 Kasserer
 • 5.3.4 Styremedlem(mer)

5.4 Styrets leder og kasserer velges for ett år av gangen. Styrets leder skal fortrinnsvis komme fra den videregående skolen eller grunnskolen. Resten av styret velges for to år men slik at halve styret er på valg hvert år. I spesielle tilfeller kan funksjonstiden endres. Funksjonstid må angis i protokollen fra årsmøtet.

5.5 Den ene av styrets nestledere skal komme fra den videregående skolen eller grunnskolen men ikke fra samme skoleslag som lederen. Den andre nestlederen kan komme fra en høyskole eller et universitet.

5.6 Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

MEDLEMMER, KONTINGENT, MØTER

§ 6 Medlemmer, kontingent, møter, foreningsorgan

6.1 Aktive medlemmer skal betale full kontingent og har stemmerett. For sen betaling av kontingent kan medføre et purregebyr. Styret bestemmer størrelsen.

6.2 Tyskforum holder som regel åpent møte en gang årlig i forbindelse med Goethe-Instituts „Osloer Deutschlehrertage“.

6.3 Tyskforum samarbeider med Goethe-Institut om utgivelsen av „Aktuelles“, hvor informasjon om foreningen og styrets meddelelser til medlemmene disponerer egne sider og hvor årsmøtet blir kunngjort. Tyskforum informerer sine medlemmer også via foreningens hjemmeside.

6.4 Tyskforum støtter økonomisk aktiv deltakelse på møter og kongresser i regi av IDV.

6.5 Tyskforum støtter dannelsen av lokallag.

ENDRINGER AV FORENINGENS VEDTEKTER

§ 7 Endringer av foreningens vedtekter

7.1 Endringer av foreningens vedtekter skal skje på årsmøtet.

7.2 Forslag til endring av foreningens vedtekter skal fremgå eksplisitt av innkallingen og må være styret i hende senest 5 uker før årsmøtet.

7.3 Beslutning om endring av foreningens vedtekter fattes av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

UTMELDING, STEMMERETT, VALGBARHET, EKSKLUSJON, OPPLØSNING

§ 8 Utmelding

8.1 Utmelding skjer skriftlig til styret og fra den dag styret fikk beskjed om utmelding.

8.2 Et medlem som melder seg ut av foreningen, og som har betalt kontingent, har ikke krav på refusjon av denne.

§ 9 Valgbarhet og stemmerett

9.1 Valgbarhet og stemmerett er avhengig av at kontingent er betalt.

§ 10 Suspensjon og eksklusjon

10.1 Medlemmer som ikke retter seg etter foreningen vedtekter, eller på annen måte handler i strid med Tyskforums interesser, kan suspenderes av styret.

10.2 Eksklusjon kan kun vedtas av styret med 2/3 flertall.

§ 11 Oppløsning

11.1 Forslag om oppløsning av Tyskforum fremmes av foreningens styre overfor årsmøtet. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall av det totale stemmetall på to etterfølgende ordinære årsmøter.

11.2 Disponeringen av foreningens midler ved oppløsning besluttes på siste årsmøte med alminnelig flertall. Foreningens midler skal så langt det er mulig benyttes til formål omfattet av vedtektenes § 2

AWZ 22.11.2000

Kommentare sind geschlossen.